Studijní obory

Bakalářské studium

B-KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

Studium oboru Kvalita, spolehlivost a bezpečnost má interdisciplinární charakter. Student při studiu absolvuje předměty běžného teoretického základu, předměty zaměřené na konstrukci a technologii a rovněž předměty specializované, jako např. Management kvality, Průmyslová bezpečnost, Základy technické diagnostiky, Provoz a údržba strojů, Průmyslová metrologie, Základy spolehlivosti, Průmyslová bezpečnost a Základy managementu rizik. Při studiu oboru je kladen velký důraz na jeho aplikace v praxi.

B-VSY Výrobní technika

Magisterské studium

M-VSR Výrobní stroje, systémy a roboty

Obor Výrobní stroje, systémy a roboty zahrnuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu, retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených. Studenti se seznámí s moderními metodami konstrukce obráběcích a tvářecích strojů s využitím výpočtových, projektových a konstrukčních metod při použití nejmodernějších počítačových systémů, s metodami jejich měření a zkoušení jak sériově vyráběných strojů, tak i jejich prototypů, dále s moderními metodami řízení a zabezpečování jakosti při jejich konstrukci a výrobě.

M-VSY Výrobní systémy

Studijní obor s dvojitým diplomem „Výrobní systémy“ je garantován Ústavem výrobních strojů, systémů a robotiky (ÚVSSR) na VUT v Brně a německým Institutem výrobních strojů a výrobních systémů (IWP) na TU Chemnitz. Oba výše uvedení partneři disponují z důvodu dlouholeté spolupráce společnými základy ve výzkumu a ve výuce, což umožňuje nabídnout studentům širší skladbu předmětů v oblasti strojírenské výroby. Z toho se také rozšiřuje profil absolventa, kde je jeho profilace dána zaměřením:

  • Od IWP s vlastnostmi výrobních strojů, vývojem struktur strojů, tvářecí technikou, virtuální realitou
  • Od ÚVSSR s konstrukcí výrobních strojů, výrobními systémy a robotikou

 

M-KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost je určen především pro studenty s dosaženým bakalářským vzděláním ve studijním programu "Strojírenství“ na VUT v Brně případně v ostatních podobně zaměřených studijních oborech v ČR i zahraničí. Studium oboru Kvalita, bezpečnost a spolehlivost má interdisciplinární charakter:

  • V oblasti kvality se studenti seznámí především s projektovým managementem, integrovanými systémy managementu, managementem kvality procesů a s řízením nákladů na nízkou kvalitu. Dále získají znalosti v oblasti plánování experimentů, evropského práva, technicko-právní problematiky, metrologie a měřicí techniky.
  • V oblasti spolehlivosti je výuka zaměřena na teoretickou a praktickou spolehlivost, diagnostiku, diagnostické metody a systémy, údržbu a managementy spolehlivosti a údržby.
  • V oblasti bezpečnosti je výuka soustředěna na management rizik a bezpečnosti, pokročilé metody managementu rizik a funkční bezpečnost technických systémů.

 

Doktorské studium

D-KPI Konstrukční a procesní inženýrství - Stroje a zařízení

Doktorské studium na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky je založeno na využití nejnovějších vědecko-technických poznatků v oblasti stavby výrobních strojů, robotů a výrobních systémů, včetně jejich komponent a řízení v návaznostech na interdisciplinární a multidisciplinární přístup. Studium je zakončeno obhajobou doktorské práce a udělením titulu Ph.D. Studenti doktorského studia jsou připravováni během svého studia na dosahování výsledků v širších souvislostech rozvoje filozofie dané oblasti v návaznosti na nejnovější vědecko-technické poznatky a proto po dokončení studia a obhajobě doktorské práce naleznou uplatnění jako vývojoví pracovníci v oblasti stavby výrobních strojů, robotů a výrobních systémů, včetně jejich komponent a řízení.